ภาษา : 

  เกี่ยวกับเรา

บริษัท เจนัส อินเตอร์เนชั่นแนล พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
ประโยชน์ที่สัมผัสได้ (ของโครงการ/อาคาร) จากประสบการณ์ การบริหารอาคาร โดย บรฺิษัท เจนัส อินเตอร์เนชั่นแนลฯ การดูแลจัดการ เราสร้างให้อาคาร สวยงาม สะอาด ปลอดภัย ตลอดเวลา , การบริหารจัดการ ทรัพย์สินส่วนกลาง โดยเน้นการใช้วิชาการทางวิศวกรรม (ด้วยประสบการณ์ 35ปี)เพื่อประสิทธิภาพที่ดี และปลอดภัยตลอดเวลาการใช้งานและการพักอาศัย ซึ่งท่านสัมผัสได้

  บทความ

 อาคารชุด และ นิติบุคคลอาคารชุด

*การพัฒนาของชุมชน และขยายตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทำให้มีโครงการอาคารชุดต่างๆ ทั้งในรูปแบบอาคารชุดพักอาศัย (Condominium) และอาคารสำนักงาน (Office Building) และหมู่บ้านจัดสรร เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข
*กฎหมาย กำหนดให้อาคารชุด ต้องจัดตั้ง นิติบุคคลอาคารชุด กรรมการอาคารชุด ผู้จัดการนิติบุคคล
*กฎหมาย กำหนดบทบาทหน้าที่แต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการจัดการให้เกิดการใช้ประโยชน์ในการพักอาศัยร่วมกัน และให้อาคารเกิดความสวยงาม ปลอดภัย สภาพแวดล้อมร่มรื่นเป็นระเบียบ เพื่อเป้าหมายของความสงบสุขในชุมชน