ภาษา : 

อาคารชุด และ นิติบุคคลอาคารชุด


ประเภท งานบริการ และ ความเชี่ยวชาญ
1. งานบริหารนิติบุคคล อาคารชุด( ที่พักอาศัย / หมู่บ้าน / สำนักงาน)
2. บริการ จดทะเบียนอาคารชุด-นิติบุคคลอาคารชุด และ หมู่บ้านจัดสรร
3. บริการงานบัญชี
4. บริการงานวิศวกรรม
5. บริการที่ปรึกษากฎหมาย
 

1. ขอบเขตการบริหารจัดการ นิติบุคคลอาคารชุด

1.1.  ด้านการศึกษาความต้องการ  และกำหนดกรอบหรือนโยบาย การบริหารจัดการ ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และข้อบังคับฯ รวมทั้งให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเกี่ยวกับนิติบุคคลอาคารชุด และการจัดการ

1.2.  การจัดการงานบริการทางสังคม และชุมชน

1.3.  การตรวจสอบและควบคุมงานบัญชีและการเงิน

1.4.   ด้านงานวิศวกรรม(งานระบบไฟฟ้า-ประปา และแผนการซ่อมบำรุง)

 

2. การบริหารจัดการ อาคาร (โครงการอาคารชุด) โดยมีบุคคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้

2.1. ผู้จัดการอาคาร 

2.2. ฝ่ายการบัญชีและการเงิน

2.3. หน้าที่ฝ่ายสำนักงาน และประชาสัมพันธ์

                        2.4. งานวิศวกรรมอาคาร(วางแผน-ครวจสอบ การซ่อมบำรุง)

2.5. ฝ่ายช่างเทคนิคอาคาร(ซ่อมบำรุงเร่งด่วน และบริการผู้พักอาศัย)

 
 
    

Category of services.                        

1.  Condominium Juristic Person Management (Residential, Office Building, Housing Village)

2.   Property Management

      Brief detail services                

v   Advisory and Service for handling process of Condominium’s Juristic Person registration with Department of Land and other Government agencies.

This registration is a MUST prior  enter to process of transferring right, which change status from customers/buyers to become the Co-owners of condominium thereafter.

v    To manage the Building’s all Facilities  to support ,and good manner availability service for, the Co-owners and  residents

v   Manage all Engineering service  (Repairing & Preventive Maintenance)

v   Accounting Payable-Receivable bookkeeping (on monthly basis), Balance Sheet at year end,  

v   Arrangement of the Committee Meeting , the General Meeting of Co-owners, and other matters correspondence to the Laws